Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Sebekontrola glykémie nebo selfmonitoring

Glykémie (koncentrace cukru v krvi)

Jedním z hlavních cílů léčby cukrovky je dosáhnout a udržovat glykémii co nejblíže k normálním hodnotám v průběhu celého dne. Kritéria pro tyto cíle se v posledních letech stále zpřísňují. Pro prognózu pacienta a výskyt komplikací diabetu v budoucnu je velmi důležitých prvních 10 let léčby. Tělo si pamatuje, zda pacient dodržoval léčebný režim. Tento jev se nazývá „glukózová paměť“. Optimální hodnoty cukru v krvi zpomalují změny na cévách.

Sebekontrola glykémie Vám velmi pomůže zejména na počátku onemocnění. Pomocí měření zjistíte, jak jednotlivé typy potravin ovlivňují hodnoty cukru v krvi. Budete si umět upravovat dávku inzulinu, a tak se naučíte přiměřeně reagovat na zjištěné hodnoty.

Současná situace v dostupnosti pomůcek pro měření inzulinu:

1. Glukometr

Ze zdravotního pojištění je glukometr hrazený pouze pacientům léčeným inzulínem.

Pacienti léčení tabletami si musí glukometr zakoupit. Ceny glukometrů se pohybují od 20 do 40 €. Pro pacienty s poruchou zraku je dostupný glukometr s hlasovým výstupem.

2. Proužky

Předpis proužků se řídí opatřením Ministerstva zdravotnictví SR. To určuje maximální počet proužků, který může předepsat diabetolog pacientovi. Proužky je třeba si dát předepsat v termínu, který Vám určí diabetolog. Nedají se předepsat na minulé období. Předpis proužků je vázaný na specialistu, diabetologa. Předpis platí 1 měsíc.

Testovací proužky na stanovení glukózy v krvi glukoměremVysvětlivky:Konvečný režim – podávání inzulínu jednou až dvakrát denně

Intenzifikovaný režim- podávání inzulínu tři- a víckrát denně

Testovací proužky na stanovení glukózy v krvi glukoměrem pro: diabetiky léčeným intenzifikovaným inzulínovým režimem 75 kusů za měsíc
do 18 let, 100 kusů za měsíc
Nezaopatřené osoby do 25 let, 100 kusů za měsíc
Těhotné ženy 100 kusů za měsíc
Testovací proužky na stanovení glukózy v krvi glukoměřem pro:
diabetiky léčených konvenčím inzulínovým režimem,
50 kusů za měsíc
Perorálními antidiabetikami, inkretinovými injekčními mimetikami a dietou 50 kusov za čtyři měsíce

Platnost limitů je třeba si ověřit na www.health.gov.sk

Jak správně zacházet s proužkami?

Před prvním použitím glukoměru požádejte zdravotní sestru, diabetologa anebo lékárníka, aby Vás poučil, jak správně zacházet s glukoměrem a proužkami.

V současnosti se glukoměru zapínají vložením proužku do otvoru na to určeného. Glukoměr zaznamenává čas měření krvi. Některé druhy glukoměrů mají aplikaci na internetu, která Vám pomůže zpracovat naměřené hodnoty cukru v krvi. Glukoměr noste s sebou na kontrolu svému diabetologovi. Na základě výsledků z vyšetření krvi a výsledků ze samokontroly Vám lékař upraví léčbu tak, abyste dosáhli stanovený cíl úpravy cukrovky.

Správná správa proužků

Na začátku měření je třeba si uvědomit, na jaké množství proužků máte nárok ze zdravotního pojištění. Předepsaný počet proužků si plánovitě rozložte na celé období.

Pokud chcete měřit glykémii častěji, jakou jsou současné možnosti, proužky si můžete zakoupit i bez předpisu. Cena 50 proužků je přibližně 14,50 €. I proužky mají dobu použitelnosti. Koukněte se na ni. Při některých typech glukoměrů je potřeba s novým balením proužku vyměnit čip anebo nastavit kód balení proužků.

Na začátku nemoci je vhodné si zjistit, jak se mění glykémie v závislosti od přijaté potravy a tělesné aktivity.

Glykemický profil je stanovení vícero měření glykémie v průběhu dne.

Velký glykemický profil (8-bodový) je měření glykémie nalačno, 2 hodiny po snídani, před obědem, 2 hodiny po obědě, před večeří, 2 hodiny po večeři, před spaním a o 3.00 hod.

Z praktických důvodů si hodně krát vystačíme se 4-bodovým glykemickým profilem nalačno, 2 hodiny po snídani, 2 hodiny po obědě, 2 hodiny po večeři.

Diabetik s dietou anebo léčený tabletami si měří glykémii méně často, obvykle mu stačí 2 měření za týden.

Pacient léčený intenzifikovanou terapií si měří glykémii častěji, zejména na začátku onemocnění. V první fázi se na základě naměřených hodnot upravují dávky inzulínu. První měsíc si pacient obvykle měří minimálně 4bodový profil každý den, bude teda potřebovat přibližně 120 proužků. Na 2 měsíce má pacient nárok na 150 proužků a 10 má ještě v soupravě glukoměru, teda na první měsíc je dostatečně vybavený. Potom následuje fáze stabilizace. V jejím průběhu by měl pacient naplno uplatnit doporučené změny ve stravování, životosprávě a pohybu. Už v tomto období se projeví úsilí z minulého období. Při normalizaci glykémie a poklesu tělesné hmotnosti se můžou dávky inzulínu snižovat.

V období od 2. měsíce onemocnění obvykle je obvykle potřeba menších proužků. Doporučuje se měření glykémie v 4bodovém profilu minimálně 2 dny po sobě a měření glykémie při neobvyklé životní situaci, po novém jídlu. Potřebný počet proužků je 32, teda 2 za měsíce spolu 152 proužků. Potřebu na 3. měsíc si zabezpečíte předpisem proužků, na který máte nárok.

Při nemoci se stav cukrovku rozkolísá. Na nemoc je třeba reagovat obvykle zvýšením dávky inzulínu, co si vyžaduje zvýšený počet měření.

Na odběr z prstu se může kromě jednorázové jehly anebo lancety použít i autolanceta- mechanická jehla s nastavitelnou hloubkou vpichu, díky které je vpich prakticky nebolestivý; získává se s ní dostatečně velká kapka krve. Vzhledem na krví přenosné onemocnění při měření glykémie jiné osobě vždy lancetu vyměňte. Taktéž i lancety jsou hrazené ze zdravotního pojištění.

Lancety do lancetových per pro intenzifikovaný režim 200 kusů za rok
pro konvenční režim 100 kusů za rok
pro diabetiky léčené perorálními antidiabetikami a dietou 100 kusů za rok

Nastavení glukoměru

Glukoměr musí být nastavený na správné jednotky měření. Na Slovensku je běžně používanou jednotkou glykémie mmol/l. Pokud pocházíte z krajiny, kde se používá jednotka mg/dl, převod se dělá následujícím způsobem:

Vzorec pro výpočet mg/dl z mmol/l je: mg/dl = 18 × mmol/l

Vzorec pro výpočet mmol/l z mg/dl je: mmol/l = mg/dl/18.

Zkontrolujte, jestli kód nastavený na glukoměru odpovídá kódu na testovacích proužcích.

Jestli se chcete přesvědčit, jestli glukoměr i testovací proužky správně spolupracují, můžete udělat test s kontrolním roztokem.

Uchovávejte proužky v originálním balení na suchém místě a nikdy je nedávejte do lednice ani mrazáku.

Před odběrem krve si umyjte ruce mýdlem a dobře si je osušte.

Před odběrem nikdy nepoužívejte dezinfekci. Může ovlivnit přesnost měření.

Dbejte na to, abyste testovací proužky spotřebovali do data expirace- data spotřeby uvedeného na obalu. Nikdy nepoužívejte proužky po tomto datu, můžou zapříčinit nepřesnost výsledků!

Porovnávání výsledků naměřených glukoměrem a v laboratoři

Pokud si chcete zkontrolovat přesnost glukoměru, jedinou možností je porovnat výsledky na glukoměřu s výsledky v laboratoři. Vykonejte test s kontrolním roztokem, abyste si ověřili, jestli přístroj funguje správně. Je dobré aspoň 8 hodin před porovnávacím měřením nejíst. Glukoměr vemte s sebou do ambulance na odběr. Dbejte na to, aby vzorky z obou testů (test s glukoměrem a laboratorní test) byli odebrané do 5 minut a následně změřené do 30 minut. Používejte jen čerstvou kapilární krev, kapku krve si odeberte vždy z jiného prstu. Přesvědčte se, či laboratorní přístroj je kalibrovaní na obsah glukózy v krevní plazmě. Pokud není přístroj kalibrovaný na obsah glukózy v krevní plazmě. Pokud není přístroj kalibrovaný na krevní plazmu, ale na tzv. plnou krev, budou výsledky na glukoměru přibližně o 12% vyšší. Při dodržení doporučeného postupu by se výsledky neměli lišit víc než 20%.

Glukoměry podávají rychle a spolehlivě výsledky a můžete se na ně spolehnout.

Glukózový senzor

Pokud chcete zjistit, jaké máte hodnoty glykémie v průběhu delšího období, například po 7 dní, je možné použít glukózový senzor. Je určený na 24-hodinové nepřetržité monitorování glykémie. Desítky pravidelných měření v průběhu dne, které pacient nevnímá, nahrazují dosavadní bolestivé vpichy do prstu.

Glukózový senzor na nepřetržité měření hodnot glykémie- tzv. systém CGMS (Continuous Glucose Monitoring System) je nový progresivní nástroj na efektivní správu diabetu. Trendové grafy získané jeho pomocí pomáhají pacientovi operativně reagovat na tendenci změn hodnot glykémie nepřetržitě po celých 24 hodin s několikadenní periodou; po jejím uplynutí je potřebná výměna senzoru. Systém CGM dokáže diabetika, resp. jeho okolí, hlasitým varovným signálem upozornit na rychlý pokles hladiny glykémie. Tím dává pacientovi čas na řešení situace a umožňuje předejít vzniku akutní těžké hypoglykémie spojené s bezvědomím. Pacientům používajícím inzulínové pumpy komunikace pumpy s glukózovým senzorem dává možnost mnohem efektivněji nastavovat bazální dávky inzulínu a zároveň jim poskytuje jednodušší volbu tzv. bolusové schématu, podle které je v pumpě definované časové rozložení bolusové dávky inzulínu. Při spojení glukózového senzoru s inzulínovou pumpou, vybavenou komunikací se senzorem, dokáže pumpa při prudkém poklesu glykémie zastavit aplikaci inzulínové dávky na určitou dobu, čím poskytne organismu diabetika, kterému hrozí vznik těžké hypoglykémie, čas na autoregulační reakci. Tím se zabrání vzniku hrozící hypoglykémie.

Glukózové senzory jsou hrazené jen ve výjimečných situacích. Náklady na 7- denní měření pro pacienta jsou přibližně 45 €.

GLUKÓZOVÝ SENZOR senzor na kontinuální monitorovaní hladiny glukózy z intersticiální tekutiny 4 ks během gravidity diabetičky s DM 1. typu
  4 ks za rok děti ve věku do 15 let s DM 1. typu, které používají inzulínovou pumpu, nejsou dostatečně metabolicky kompenzované a mají HbA1c víc než 8 % (podle metodiky DCCT), anebo děti s opakovanými stavy závažné hypoglykémie

Glykosurie (cukr v moči)

Diabetici 2. typu, kterým pojišťovna nehradí glukoměr (pacienti s dietou a perorálními antidiabetikami, zkratka PAD), si můžou doma sami sledovat hladinu cukru v moči. Jde o jednoduché vyšetření pomocí testovacího proužku určeného na vyšetření cukru, případně ketolátek (acetonu) v moči. Správně léčený diabetik má mít moč na přítomnost cukru i acetonu negativní.

Pozitivní nález cukru v moči svědčí o vysoké hladině krevního cukru – vyšší než 10,0 mmol/l. Při nízké, normální anebo i mírně zvýšené glykémii cukr v moči nezjistíme.

Trvalý nález cukru v moči je potřeba vždy konzultovat s lékařem-diabetologem. I když sledování hladiny cukru v moči je orientační, má význam i z hlediska motivace pacienta na lepší dodržení režimových opatření a je vhodné hlavně pro starší pacienty s cukrovkou 2. typu.

 

Testovací proužky na testování moče Testovací proužky na stanovení glukózy
intenzifikovaný režim dospělých 50 ks na měsíc za měsíc
intenzifikovaný režim u dětí do 18 let veku a nezaopatřených osob do 25 let 50 ks na měsíc za měsíc
konvenční režim 50 ks za dva měsíce
perorálními antidiabetikami a dietou 50 kusů za tři měsíce
Testovací proužky na stanovení ketolátek   
intenzifikovaný režim dospělých 50 ks na měsíc za měsíc
intenzifikovaný režim u dětí do 18 let a nezaopatřených osob do 25 let 50 ks na měsíc za měsíc
konvenční režim 50 ks za dva měsíce
perorálními antidiabetikami a dietou 50 kusů za tři měsíce
Testovací proužky na stanovení glukózy a jiných látek  
intenzifikovaný režim dospělých 50 ks na měsíc za měsíc
intenzifikovaný režim u dětí do 18 let a nezaopatřených osob do 25 let 50 ks na měsíc za měsíc
konvenční režim 50 ks za dva měsíce
perorálními antidiabetikami a dietou 50 kusů za tři měsíce